NEWBY_TRYOUT  jjk.jb .kb.kjb;fiekkkhkhkhkhkhhihihihihihi